Troy Andrews aka Trombone Shorty.
Troy Andrews aka Trombone Shorty.
Troy Andrews aka Trombone Shorty.

Trombone Shorty: A man and his horn

May 21, 2014 05:05 PM