Brett Hyde AKA Damian Drake, left, and Thomas Dantonio AKA Spyder Warrior, were set to wrestle in San Luis Obispo on Sunday, Aug. 20, 2017. Then their ring gear was stolen.
Brett Hyde AKA Damian Drake, left, and Thomas Dantonio AKA Spyder Warrior, were set to wrestle in San Luis Obispo on Sunday, Aug. 20, 2017. Then their ring gear was stolen. Midnight Marvels Facebook page
Brett Hyde AKA Damian Drake, left, and Thomas Dantonio AKA Spyder Warrior, were set to wrestle in San Luis Obispo on Sunday, Aug. 20, 2017. Then their ring gear was stolen. Midnight Marvels Facebook page