Emilia Lane, 10, with her steer, Fuzz.
Emilia Lane, 10, with her steer, Fuzz.
Emilia Lane, 10, with her steer, Fuzz.