Ligia Dantes teaches to a small group.
Ligia Dantes teaches to a small group. Courtesy photo
Ligia Dantes teaches to a small group. Courtesy photo