Ian Parkinson prepares to take on role of San Luis Obispo County sheriff

November 03, 2010 11:53 PM