French hospital picks up county breast-feeding program

November 28, 2009 02:28 PM