Spokesman for Move to Amend coalition to speak in San Luis Obispo tonight

September 14, 2011 12:13 PM