Shelly Higginbotham
Shelly Higginbotham jjohnston@thetribunenews.com
Shelly Higginbotham jjohnston@thetribunenews.com

Higginbotham apparently wins Pismo Beach mayoral race by 2 votes

November 14, 2014 07:22 PM