French hospital picks up county breast-feeding program

November 28, 2009 2:28 PM